Vyhľadávanie

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Tovarné
Tovarné 143
09401 Tovarné

IČO 42381282

predseda PS 0907971153
ekonóm PS 0908225127
predseda DR 0908375662

Anketa

Ktorý prehliadač používate na počítačí ?

 Vitajte na našom webe. 

 

Pozemkového spoločenstva Tovarné.


Účelom tohto web-sídla je poskytovať aktuálne informácie o činnosti nášho spoločenstva a informovať o pripravovaných podujatiach.

 

Pozemkové spoločenstvo Tovarné
hospodári na ploche viac ako 168  ha pozemkov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Tovarné, Ondavské Matiašovce a Hudcovce.

Hlavnou činnosťou PS je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce k nej, bude hospodáriť v lesoch, poľnohospodárskej pôde a prípadne  na vodných plochách, na základe právnych  noriem, najmä zákonmi týkajúcimi sa činnosti v lesoch, zákona o ochrane prírody, vyhláške o odbornom lesnom hospodárení a inými predmetnými právnymi predpismi.

Predmetom činnosti spoločenstva je všetka činnosť týkajúca sa lesa, lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ostatnej pôdy, ostatného majetku a hospodársko - obchodná činnosť.

Je to najmä lesopestovateľská činnosť, ťažbová činnosť, všeobecná a špeciálna ochrana lesov a lesných pozemkov, ekologizácia krajiny, zachovanie ekosystémov, tvorba a ochrana životného prostredia, zachovanie spoločenskej, biologickej a produkčnej funkcie lesov.

Spoločenstvo vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt na majetku spoločenstva. Tým je daný aj rozsah činnosti spoločenstva, (pričom nesmú byť dotknuté právne normy a zásady týkajúce sa hospodárskej a obchodnej činnosti a ďalšie predpisy).

 Lesy sú naše bohatstvo, musíme ich chrániť a starať sa o ne. Veď stále plati :

 DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE ! 

Pozemkové spoločenstvo Tovarné