Vyhľadávanie

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Tovarné
Tovarné 143
09401 Tovarné

IČO 42381282

predseda PS 0907971153
ekonóm PS 0908225127
predseda DR 0908375662

Ministerstvá a inštitúcie

 • Kancelária prezidenta SR - oficiálna stránka prezidenta a Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky - www.prezident.sk ,  www.prezident.sk/?kp-sr
 • Národná rada SR - oficiálna stránka Národnej rady Slovenskej republiky - www.nrsr.sk
 • Úrad vlády  SR - oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky - www-8.vlada.gov.sk

Ministerstvá Slovenskej republiky

Ďalšie štátne orgány Slovenskej republiky

 • Fond národného majetku SR  (zabezpečuje prevod majetku štátu určeného na privatizáciu na neštátne subjekty) - www.natfund.gov.sk
 • Generálna prokuratúra SR -  www.genpro.gov.sk
 • Protimonopolný úrad SRwww.antimon.gov.sk
 • Najvyšší súd SRwww.nssr.gov.sk
 • Najvyšší kontrolný úrad SR -  www.controll.gov.sk
 • Národná banka Slovenska - www.nbs.sk
 • Národný bezpečnostný úrad (ústredný orgán štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu a elektronický podpis) - www.nbusr.sk
 • Slovenská informačná službawww.sis.gov.sk
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR - www.reserves.gov.sk
 • Štatistický úrad SRwww.statistics.sk
 • Štátna správa - portál o slovenskej verejnej správe - www.statnasprava.sk
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra SR - www.geodesy.gov.sk
 • Úrad jadrového dozoru SR (dohľad nad jadrovou bezpečnosťou) - www.ujd.gov.sk
 • Úrad na ochranu osobných údajov -  www.dataprotection.gov.sk
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ústredný orgán štátnej správy na tvorbu a udržiavanie dôveryhodných nástrojov infraštruktúry kvality pre konkurencieschopné podnikateľské prostredie) - www.unms.sk
 • Úrad pre štátnu službu SRwww.upss.sk
 • Ústavný súd SRwww.concourt.sk
 • Ústredný portál verejnej správy - verejný informačný portál vlády SR, informácie, tlačivá jedotlivých rezortov - portal.gov.sk
 • Verejný ochránca práv (nezávislý orgán SR na ochranu základných práv a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci,...) - www.vop.gov.sk

Iné inštitúcie Slovenskej republiky

Ambasády a veľvyslanectvá